# عکسهای_جالب_از_ورود_دو_تماشاچی_داغ_و_جنجالی_به_تمر